Regulamin

Wróć do listy stron


​Regulamin serwisu internetowego zwierzopiekun.pl


 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego zwierzopiekun.pl, zwanego dalej "Serwisem Internetowym".
 2. Kontakt z właścicielem Serwisu Internetowego odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej kontakt@zwierzopiekun.pl oraz telefonicznie 516 648 066.
 3. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez właściciela Serwisu Internetowego w witrynie internetowej zwierzopiekun.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do właściciela Serwisu Internetowego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Właściciel Serwisu Internetowego zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Właściciel Serwisu Internetowego informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

 

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie zwierzopiekun.pl, którego użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez właściciela Serwisu Internetowego;

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostkowa organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument - Użytkownik będący konsumnetem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca - Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi - usługi świadczone przez właściciela Serwisu Internetowegona rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Prezentacja firmy/Prezentacja - wydzielona część serwisu, za pomocą której Użytkownik może prezentować określone informacje, zgodnie z charakterem Serwisu, w tym w szczególności o prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej i świadczonych usługach;

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawa konsumenta (Dz.U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usłg drogą elektroniczną (Dz.U.nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin - niniejszy dokument.

 

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Właściciel Serwisu Internetowego w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, dodawani opinii/komentarzy, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.4
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  1. urządzenia z dostępem do internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i JavaScript,
  4. program do odczytu i zapisywania plików w formacie PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszjący przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy właściciela Serwisu Internetowego.

 

§4 USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Właściciel Serwisu Internetowego umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  1. Przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
  2. Świadczenie Usługi Newsletter,
  3. Udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z właścicielem Serwisu Internetowego oraz Użytkownikami prezentującymi przedmiot swojej działalności,
  4. Dodawanie i prezentowanie wypowiedzi w Serwisie.
 3. Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji dostępnych w Serwisie, zgodnie z jego tematyką, w tym zapoznania się z treścią Prezentacji firm.
 4. Usługi określone w Prezentacjach są świadczone przez te podmiotyna zasadach tam określonych.
 5. Usługa dodawania Prezentacji firmy jest możliwa poprzez kontakt z właścicielem Serwisu Internetowego i jest realizowana właściciela Serwisu Internetowego.
 6. Standardowa wersja Prezentacji jest bezpłatna.
 7. Użytkownik ma możliwość graficznego wyróżnienia Prezentacji. Czas trwania oraz cena tej Usługi ustalane są indywidualnie z właścicielem Serwisu Internetowego poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@zwierzopiekun.pl lub telefonicznie, pod numerem 516 648 066.
 8. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od właściciela Serwisu Internetowego informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie infomacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez właściciela Serwisu Internetowego wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrybcji.
 9. Właściciel Serwisu Internetowego umożliwia Użytkownikom kontakt z wybraną firmą za pomocą formularza dostępnego w Serwisie.
 10. Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Usług Serwisu czy Prezentacji firm publikowanych w Serwisie. Użytkownik dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe oraz prawa własności przemysłowej.
 11. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez właściciela Serwisu Internetowego na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 12. Możliwość, zasady i warunki dodawania i prezentowania w Serwisie Prezentacji firm uregulowane są dorębną umową z właścicielem Serwisu Internetowego.

 

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Użytkownik ma obowiązek w okresie korzystania z Usług:
  1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich,
  2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd,
  3. niezwłocznego informowania właściciela Serwisu Internetowego o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług,
  4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień nieniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów.
 3. Użytkownik uprawniony jest do poinformowania o konieczności usunięcia treści zamieszczonej w Serwisie przez właściciela Serwisu Internetowego w przypadku, gdy jej brzmienie lub cel jest sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub normami obyczajowymi/
 4. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w Serwisie w ramach Prezentacji firmy.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez właściciela Serwisu Internetowego swojego wizerunku umieszczonego w Prezentacji firmy i jego publiczne udostępnianie, w celu świadczenia Usług przez właściciela Serwisu Internetowego i dostarczania funkcjonalności Serwisu.
 6. Wyrażona przez Użytkownika zgoda dotyczy wizerunku również w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie działalności właściciela Serwisu Internetowego oraz realizacji akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności w portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com) i jego podstronach, stronie internetowej Serwisu i jej podstronach na czas nieokreślony (do odwołania).
 7. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek, lub inne treści i zdjęcia zamieszczone w ramach korzystania z usługi dodawania opinii lub w ramach Prezentacji firmy, oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechanianie oraz publikowanie, zgodnie z pkt 5. i 6. powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalności Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkonika.
 8. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.

 

§6 REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonywania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: kontakt@zwierzopiekun.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Właściciel Serwisu Internetowego zobowiązuje się do rozpatrzenia każedj reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym zakresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji właściciel Serwisu Internetowego wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

 

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe właściciel Serwisu Internetowego zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Wyłącznym źródłem zobowiązań właściciela Serwisu Internetowego jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy właścicielem Serwisu Internetowego a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy drugą stroną jest Przedsiębiorca, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę właściciela Serwisu Internetowego.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
Back to top